Xinxin Polska
 
Home Transport Zastosowania Technologia Regulamin Status Kontakt  
 
 Home  
  w koszyku nic nie ma
 Produkty  
 magnesy neodymowe
  magnesy walcowe
  magnesy płytkowe
  magnesy pierścieniowe
 uchwyty magnetyczne
  uchwyty do poszukiwań
  uchwyty z gwintem wewn.
  uchwyty z gwintem zewn.
  uchwyty stożkowe
  uchwyty gumowe gw. wewn.
  uchwyty gumowe gw. zewn.
  uchwyty do identyfikatorów
  uchwyty do tablic
  uchwyty na złom
  uchwyty na noże
  belki magnetyczne
  wałki magnetyczne
  chwytaki magnetyczne
  akcesoria do uchwytów
 zabawki magnetyczne
  seria Xlink
  seria XMAG2
 gadżety magnetyczne
  śpiewające magnesy
  lewitony magnetyczne
  rzutki magnetyczne
  NeoCube
 magnetyzery Turbomag®
  seria XT-4 woda i piece CO
  seria XT-5 tylko do diesela
  seria XT-6 benzyna i LPG
 dokumenty
 Discovery Channel


opineo   
  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Dhit sp. z o.o. - http://www.xinxin.pl
regulamin

  Definicje terminów użytych w Regulaminie

  1. Sklep internetowy - oznacza, że umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
  2. Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego.
  3. Konsument - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego.
  4. Produkt - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w sklepie internetowym.
  5. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.
  6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego.
  7. Zamówienie - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

  Postanowienia ogólne

  1. Zakres działalności - sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej artykułów różnych.
  2. sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=546).
  3. Klient - zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
  4. sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży - paragon lub fakturę.
  5. Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie WWW sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  Zamówienie

  1. Sklep internetowy realizuje zamówienia z wysyłką do Polski i innych krajów UE. Przy zamówienia z zagranicy - warunki wysyłki - w szczególności koszty i czas dostawy uzgadniane są indywidualnie.
  2. Przed złożeniem zamówienia Klient musi się zapoznać z niniejszym regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
  3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
  4. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce kontakt. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do klienta utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku. Konsument dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy - jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od sprzedawcy.
  5. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka produktów) przez sprzedawcę następuje :
   a) po potwierdzeniu zamówienia - jeżeli wybrano płatno?ć przy odbiorze.
   b) po otrzymaniu wpłaty na konto ? jeżeli wybrano przedpłatę.
   c) przy płatnościach kartą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  6. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie - nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

  Ceny

  1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
  2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wypełnianiu formularza zamówienia.
  3. Ceną wiążącą dla klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

  Formy płatności

  1. za pobraniem - przy odbiorze wysłanych produktów;
  2. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych sprzedawcy lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia;
  3. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
  4. sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

  Wysyłka towaru

  1. Koszty dostawy ponosi Klient chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.
  2. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.
  3. W przypadku wysyłki za granicę - jeżeli koszty nie są podpowiadane w formularzu zamówienia - koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie.
  4. Zakupione produkty wysyłamy firmami kurierskimi.
  5. Jeżeli Klient wybrał opcje wysyłki produktu z opcja płatności "za pobraniem" - Klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki z zamówionymi produktami. Jeżeli Klient - bez względu na przyczynę - nie dokona odbioru przesyłki - sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesyłki.

  Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwroty) w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami (dotyczy przedsiębiorców)

  1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJąCYMI nie będącymi konsumentami.
  2. Odpowiedzialno?ć z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania produktu
  3. Klient ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru produktu.
  4. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
  5. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na klienta korzy?ci i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
  6. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewośnika. Jeżeli Klient nie zbadał rzeczy i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero pó?niej - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu - następuje utrata uprawnień z tytułu rękojmi.
  7. Odpowiedzialno?ć sprzedawcy w stosunku do klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysoko?ci zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy . sprzedawca ponosi odpowiedzialno?ć w stosunku do klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzy?ci w stosunku do klienta nie będącego konsumentem.
  8. Je?li nie zachodzą przypadki odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające klienta do zwrotu produktu, Klient może zwrócić zakupiony produkt jedynie za zgodą sprzedawcy, na koszt klienta, jeżeli produkt jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
  9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, Klient może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
  10. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  12. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
  13. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jako?ci - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581.

  Prawo do odstąpienia od umowy (zwrot towaru) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem konsumenta

  1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) konsument zawierając ?umowę na odległość? - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w czę?ciach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub czę?ci, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów - lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest konsument, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewośnikowi, gdy sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewośnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę - sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną ? można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.pdf). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej sprzedawca niezwłocznie prze?le konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  2. Po przesłaniu oświadczenia konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do korespondencji podany w danych sprzedawcy - chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.
  3. Konsument ponosi odpowiedzialno?ć za zmniejszenie warto?ci rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  4. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od sprzedawcy do konsumenta. Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsument dowodu jej odesłania - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcze?niej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyra?nie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatno?ć była dokonana kartą płatniczą sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  5. Bezpo?rednie koszty zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi konsument (klient).
  6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach wymienionych w załączniku.
  7. Sprzedawcy nie odbiera przesyłek wysłanych ?za pobraniem?. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

  Odpowiedzialno?ć z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem konsumenta

  1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produktu będący przedmiotem umowy - bez wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przej?cia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona gwarancja na sprzedany produktu jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
  4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
  5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby konsument wypełnił protokół reklamacyjny (DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztą na adres do korespondencji sprzedawcy podany w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.
  7. Wadliwy produkt - w uzgodnieniu ze sprzedawcą - jeżeli będzie to możliwe i celowe - konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana konsumentowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
  8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zado?ć obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  9. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się warto?ć rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej warto?ć rzeczy z wadą pozostaje do warto?ci rzeczy bez wady.
  11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  12. Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie pó?niej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną konsumenta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
  13. Po uwzględnieniu reklamacji sprzedawca zwróci konsumentowi koszty związane z reklamacją a poniesione przez konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę konsumentami na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
  14. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - sprzedawca ode?le produkt konsumentowi na własny koszt.

  Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony WWW

  1. Sprzedawca - w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi:
   - utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
   - przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
  2. świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
  3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta klienta na stronie zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji klienta na stronie.
  4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
  5. Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą konsumenta - składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
   - za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do regulaminu),
   - przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
   - w formie wiadomo?ci e-mail lub pisemnie na adres siedziby sprzedawcy (usługodawcy)
  6. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:
   - Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. Sprzedawca w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
   - Sprzedawca wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli konsument obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy sprzedawca może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.
   - Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
  7. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie pó?niej niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
  8. Do współpracy z systemem informatycznym usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową sklepu. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczo?ć monitora - nie mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji sklepu internetowego konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia polityka prywatności umieszczona w zakładce na stronie sklepu internetowego.

  Postanowienia końcowe

  1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce ragulamin na stronie sprzedawcy i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. treść regulaminu może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie klienta. Regulamin wraz z załącznikami jest również doręczany klientom w załączeniu do wiadomo?ci e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);
  7. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
  11. W przypadku gdyby w regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami regulaminu.
  12. Je?li którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie regulamin pozostaje obowiązujący.
  13. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
  14. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ? (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
  15. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego - w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
  16. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie:  http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem  https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
  17. treść załączników nr 1,2 i 3 stanowi integralną czę?ć niniejszego regulaminu

  Załącznik nr 1 do regulaminu

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyra?ną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż czę?ci zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
  12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyrażną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Załacznik 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

  Załacznik 3. Zgłoszenie reklamacji

  Polityka prywatności - Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

  Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

  DHIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Adres: 05-850 Ożarów Maz., ul. Kościuszki 6A
  e-mail:
  Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586268 i posiada nadane numery ewidencyjne NIP: 118-211-49-44 , Regon: 363011264

  Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

  1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
  2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z okre?leniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
  3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej opisanej w REGULAMINIE .
  4. Użytkownik może otrzymywać informacje marketingowe i handlowe (w formie "newsletter"), je?li wyrazi na to zgodę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
  5. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.
  6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika w przypadkach opisanych w REGULAMINIE.
  7. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.
  8. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA: nazwisko i imię; adres do wysyłki produktów; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; w przypadku firmy dodatkowo NIP.
  9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy: - po tym okresie są usuwane.
   • - dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowo?ci,
   • - dane adresowe - do czasu wyga?nięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zaleznie od tego, który jest dłuższy;
  10. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.
   Copyright ® xinxin polska 2004 - 2019 Home |  zasady bezpieczeństwa |   Google+